ffmpeg进行视频文件转换的笔记

   1、进行图像大小的转换
    下面的语句将CIF大小的视频转换为QCIF的:
    ffmpeg -s cif -i waterfall_cif.yuv -s cif waterfall_qcif.yuv
    2、进行帧速率的转换
    下面的语句将帧速率为25的视频转换为帧速率为5的视频
    ffmpeg -s qcif -r 25 -i foreman_qcif.yuv -s qcif -r 5 foreman_qcif5.yuv
    3、将H.264文件转换为AVI格式
    如果直接使用下面的语句进行文件格式转换:
    ffmpeg -i foreman_qcif.264 foreman_qcif5.avi
转换后的文件将采用MPEG4编码的,在没有安装解码器的机器上是播放不了的。要想变成不压缩的AVI文件,需要使用下面的语句:
    ffmpeg (更多…)